אלבום תמונות
דלג על קישורי ניווט
מפת העיר
A A RSS צור קשר
דף הבית   | צור קשר
אמהרית Русский
          
v
דבר יו"ר הועדה
דבר מהנדסת הועדה

ביום ראשון  2/7 הוועדה תהיה סגורה, לא יינתן מענה טלפוני

עמכם הסליחה

תודה

לקישור למנהל התכנון

bonim.pnim.gov.il/Pages/rishuyzamin.aspx 

 

בנוסף על המצוי באתר ניתן לקבל מענה והדרכה במשרדי הוועדה בשעות קבלת קהל או ע"י פנייה טלפונית ובשעות קבלת הקהל.

הועדה המקומית יקנעם עילית  הוקמה על מנת לתת מענה,הדרכה ותמיכה בנושא רישוי והנפקת התרי בנייה בהתאם לחוק התכנון והבנייה בישראל.

במטרה לייעל את השירות לאזרח ולהאיץ את תהליך הרישוי, הוועדה עובדת בשקיפות מרבית ומדווחת ללקוח על שלבי עבודתה ודיוניה בנושא הבקשה,תוך שיתוף בכל המידע הדרוש לשם תכנון מוקדם וקידום הפרויקטים השונים.

להמשך הקריאה...

 

אתר זה נותן מידע כללי ובסיסי בלבד ונועד לשמש כלי עזר למשתמש והחומר המצוי בו אינו מחייב ואינו מחליף עיון במקור. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.

המידע המחייב הינו המידע המצוי במשרדי הועדה המקומית באגף ההנדסה של העיריה.

בימים אילו מופקדת תוכנית המתאר החדשה של יקנעם. לעיון בפרסום התוכנית ראה תחת הודעות כלליות דף תכנית מתאר.לעיון במסמכי התוכנית יש לפנות למשרדי הוועדה המקומית.

צו שר הפנים הקובע פטור מתוכנית ומהיתר להצבת מיגוניות - בכל הארץ

צו התכנון והבנייה פטור מתכנית ומהיתר להצבת מיגונית ולשימוש בהוראת שעה(, התשע"ד 2014-

בתוקף סמכותי לפי סעיף 266 ה)ב( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 11965- )להלן -החוק(, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין צו זה:

הגדרות 1. בצו זה -"אזור מוכרז" - אזור שביום פרסומו של צו זה חלה עליו הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א 21951- , וכן אזורים נוספים אם יוכרזו כאמור, מיום הכרזתם עד תום תקופת תוקפו של צו זה; "בעל הזכות בנכס" - גורם שחתימתו דרושה על בקשה להיתר, לפי תקנה 2א; לתקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל 31970- "מיגונית" - מבנה יביל )טרומי(, לצורכי מיגון אוכלוסייה, הבנוי מבטון מזוין או מחומר בעל תכונות דומות, עשוי מקשה אחת ורתום בכל חלקיו, ששטח הבנייה הכולל שלו לא עולה על 10 מטרים מרובעים, עובי קירותיו לא פחות משלושים סנטימטרים, וגובהו לא עולה על שלושה מטרים, לרבות מבנה כאמור שממדיו סוטים מהאמור, ובלבד שהסטייה לא תעלה על 50% והתקבל לגביו אישור פיקוד העורף לסטייה כאמור. פטור מהיתר לפי פרק ה' לחוק ומתכנית

2. הצבת מיגונית והשימוש בה פטורים מהיתר לפי פרק ה' לחוק ומתכנית, לשנתיים מיום תחילתו של צו זה ובתנאים אלה:

1( המיגונית תוצב בידי המדינה או בידי רשות מקומית בתחומה; הצבת מיגונית (בידי המדינה מותנית באישור מהנדס הרשות המקומית או ראש הרשות המקומית שבתחומה מוצבת המיגונית;

2( ניתנה הסכמת בעל הזכות בנכס להצבת המיגונית, למעט בנכס שבעל הזכות (בו הוא מדינת ישראל, רשות הפיתוח או קק"ל ושאין בו חוכר לדורות;

3( המיגונית תמוקם במקום המיטבי מבחינת מרחקי הגעה של האוכלוסייה (המצויה באזור, וככל האפשר במשולב בסביבתה, תוך שקילת מפגעים בטיחותיים,שעלולים להיווצר מהצבתה;

4( השימוש במיגונית, יהיה לתקופה שלא תעלה על שנתיים, מיום תחילתו של (צו זה;

5( מי שהציבה את המיגונית - הרשות המקומית או המדינה - תשקם ותחזיר (את המצב לקדמותו, בסיום תקופת השימוש האמורה, אלא אם כן אושרה במהלכה תכנית המתירה הצבת מיגונית ושימוש בה;

6( המיגונית תוצב באזור מוכרז.  י"ח באב התשע"ד ) 14 באוגוסט 2014) )חמ 3-4912

גדעו ן סער

שר הפנים

. 1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 ; התשע"ד, עמ' 474

. 2 ס"ח התשי"א, עמ' 71 ; התשנ"ח, עמ' 42 ; התשע"ב

 

 

קדימהשנה כיווןהשהה
11.06.2014
09.06.2014
09.06.2014
09.06.2014
19.05.2014
09.04.2014
09.04.2014
20.01.2014
16.05.2013
24.04.2013
14.03.2013
07.03.2013
04.12.2012
19.06.2012
01.01.2012
28.12.2011
13.02.2011
31.01.2011
20.01.2011
28.12.2010
07.09.2010
26.04.2010
לאתר המועצה
האתר הוקם ע"י קומפלוט בשיתוף החברה לאוטומציה © כל הזכויות שמורות.      הצפייה מומלצת ברזולוציה 800*1024